MEDEZEGGENSCHAP De commissie voor het Georganiseerd Overleg (GO) 2017 staat voor het GO bijna volledig in het teken van het nieuwe rooster van de 24 uursdienst. Vanaf 1 januari werkt de dienst al (onder voorbehoud) met de urenverhouding 17,65/24. Een nieuwe verhouding is nodig om het 'urengat' te overbruggen. Deze verhouding is rekenkundig met instemming van werkgever en werknemers vastgesteld, maar we zijn er nog lang niet. Bijzondere samenwerking Tot aan de zomer is er intensief overleg tussen werkgever en beide medezeggenschapsgremia. Voor deze gelegenheid trekken GO en OR samen op als vertegenwoordigers van de medewerkers. Ook wordt er een speciale werkvorm voor het overleg gekozen. In plaats van dat, zoals meestal gebeurt, de werkgever een voorstel neerlegt waarop het GO (met de OR) reageert, komt er tijdens de eerste bijeenkomst op 5 april een presentatie. De tweede bijeenkomst op 25 april is gewijd aan de presentatie van de werknemers. Daarna beginnen vanaf 15 mei de gesprekken om de verschillen te overbruggen. Punten van onderhandeling vanaf 15 mei 1. Werkuren/dagindeling wel of niet op maandag t/m zaterdag gelijke blokken. 2. Aantal diensten geen discussiepunt – zoveel mogelijk 24 uursdiensten. 3. Formatie 4. Reservecapaciteit 5. Overwerk 6. TOD managementbeslissing – advies GO/OR: 141,7 vast + 2,3 flex = 144 fte. flexibiliteit in het rooster en zoeken naar een nieuwe vorm van reservedienst. 151,2% vast percentage. Discussie: ongewogen (24 uur) of gewogen (17,65 uur). Grondslag en percentages. Betrokkenheid achterban Uiteindelijk zijn er zes bijeenkomsten nodig om tot elkaar te komen. Vóór de 6e bijeenkomst is er een achterbanraadpleging waarvoor alle beroepsploegen in een paar dagen bezocht worden door GO- en OR-leden. Het voorstel zoals het er ligt wordt verworpen, maar de reacties die hier opgehaald worden helpen bij de onderhandelingen die volgen. De OR krijgt (met goedvinden van het GO) instemmingsrecht op een aantal onderwerpen: de regeling Werktijden deel II, betekenis en invulling van zinvol werk en de regeling Flexpool. Dit resultaat wordt weer aan de achterban voorgelegd en vervolgens kan de achterban in de zomervakantie digitaal stemmen over het totale pakket. Een meerderheid stemt uiteindelijk voor en op 7 september 2017 wordt het 'Akkoord 17,65' in het GO bekrachtigd door de werkgever, werknemers en de portefeuillehouder Brandweer van VRHM. 26 Brandweer Hollands Midden Pagina 25

Pagina 27

Voor clubmagazines, online studiegidsen en tijdschriften zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een web winkel in uw artikelen.

Jaarverslag Brandweer Hollands Midden 2017 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication